Solabiol Herbi-Control Spray 4L Tegen onkruid op alle terreinen

  • Merk Solabiol
  • sku 28586908
  • Referentie 79503946

Productinformatie

Beschrijving

Niet-selectieve onkruidbestrijder voor het verwijderen van onkruid (grassen en tweezaadlobbigen) en mossen tussen bomen, sierheesters, rozen en fruitbomen op basis van 100% natuurlijke actieve stoffen.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Veiligheidsinformatie

Erkenningsnummer: 9852G/B - L01791-185
Samenstelling: 29,7 g/l vetzuren (mengeling van octaanzuur en decaanzuur)

  • Signaalwoord: Waarschuwing
  • Pictogrammen: 
  • Waarschuwingen (H-zinnen): H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
  • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Laatst bekeken door jou