Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die door Supra Bazar verstrekt worden, inclusief de website www.suprabazar.be en alle mogelijke verkeer via e-mail en nieuwsbrieven.

Alle informatie op de website van Supra Bazar mag enkel gedownload worden voor informatieve privé-doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Door de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met de juridische bepalingen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens (zie artikel 1). 

Op de Algemene voorwaarden van Supra Bazar is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Klachten kunnen ook online ingediend worden bij de Europese Commissie d.m.v. het ODR-platform.

 
Artikel 1 - Identificatie van de verkoper
 
Naam: Supra Center NV
Adres administratieve zetel: Oostlaan 9 B-8560 Gullegem
Adres winkel: Driemasten 109 B-8560 Gullegem
Tel: 056/43.97.75 (bereikbaar van maandagmiddag t/m vrijdag tot 17:00 uur)
E-mailadres: info@suprabazar.be

BTW : BE-0414.669.456
RPR: KORTRIJK

 

Artikel 2 - Prijzen
 
Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden per artikel apart vermeld. Leveringen van reservaties in een Supra Bazar-winkel naar keuze zijn gratis. Voor leveringen aan huis wordt een leveringskost in rekening gebracht.
 
De vermelde prijzen kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gebruikt worden. Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogd worden en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. Deze heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.

 
 
Artikel 3 - Aanbod
 
Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Bij twijfel over elementen op de afbeelding die al dan niet inbegrepen zijn of vermoeden van een foutieve afbeelding, contacteer ons via mail vooraleer u overgaat tot aankopen: shop@suprabazar.be
 
Voor sommige artikelen is een (al dan niet uitgebreide) montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden (oa. metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen enz.) te worden uitgevoerd. De consument is als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.
 
Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de consument verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice (zie artikel 1) van de onderneming. De onderneming is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Indien een artikel anders staat afgebeeld dan in werkelijkheid nemen we het artikel - indien gewenst - kosteloos terug. Vermeende extra’s kunnen in geen geval gecompenseerd worden.

 
 
Artikel 4 - Totstandkoming internetkoop
 
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Supra Bazar-webshop website.

Een “bestelling” is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering of afhaling in een winkel naar keuze. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
 
De onderneming behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
 
- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de consument;
- wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de consument de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;
- bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
- bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
- bij overmacht.

 
 
Artikel 5 - Overmacht
 
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Supra Bazar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Supra Bazar niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 
Supra Bazar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Supra Bazar haar verbintenis had moeten nakomen.
 
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Supra Bazar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Supra Bazar niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 
 
Artikel 6 - Betaling
 
Bij een bestelling op onze webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

België: Bancontact, Maestro, Klarna, VISA en Mastercard

Nederland: IDeal, Klarna, VISA en Mastercard

Om veilig online te betalen en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld in een SSL-beveiligde omgeving. Om met de SSL-secure technologie te betalen heb je geen speciale software nodig. Deze service is gratis.

 

Artikel 7 - Levering

Supra Bazar levert enkel in België en Nederland. De door Supra Bazar opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 
Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De consument staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Het risico wegens verlies of beschadiging* gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de consument. In geval een heraanbieding nodig is omwille van de consument, behoudt de onderneming zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de consument.

In geval van schade dient u altijd de foto's van het pakket én de beschadiging zelf door te sturen naar shop@suprabazar.be

Het is mogelijk om rechtstreeks (buiten Supra Bazar om) de leveringsmethode te wijzigen. Bijvoorbeeld een ander afleveradres doorgeven of kiezen voor levering in een GLS Parcelshop alsook om het pakket te laten leveren zonder handtekening. Let wel: laten leveren zonder handtekening is op eigen risico. Indien het pakket om één of andere reden zoek raakt is dit op eigen verantwoordelijkheid. Supra Bazar kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het vervangen of vergoeden van het verloren gegane pakket.

 
De leverings- of verzendkosten worden meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.

 
 
Artikel 8 - Gebreken/Garantie
 
In geval van klachten over de goederen, dient de consument deze klachten te signaleren. Vervolgens dienen we foto's te ontvangen, ook van de verpakking . De non-conformiteit kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het het goed. De consument beschikt hierbij over een termijn van minstens 2 maanden na vaststelling van dergelijk gebrek.

Van zodra we de klachtmail ontvangen hebben wordt de klacht bekeken en wordt er een oplossing voorgesteld. Het indienen van een klacht ontheft de consument niet van zijn betalingsverplichtingen.

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de onderneming zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De onderneming behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 jaar na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de consument.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

 
 
Artikel 9 - Herroepingsrecht
 
Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop aan consumenten:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de consument toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”.
 
Betreffende het terugsturen van gebruikte, onvolledige, beschadigde, vuile,... producten. De onderneming heeft het recht om hiervoor een waardevermindering aan te rekenen aan de consument. Deze schadevergoeding zal ten alle tijde overeenstemmen met de werkelijke waardevermindering van het het goed ten opzichte van de waarde van het goed.

Verder opgelet met geopende, beschadigde, onvolledige verpakkingen (zonder gebruiksaanwijzing). De onderneming heeft het recht om hiervoor een schadevergoeding te eisen van de consument indien de consument meer schade heeft toegebracht aan de verpakking dan deze veroorzaakt door het openen, of als de consument de verpakking niet (volledig) heeft teruggestuurd. Deze schadevergoeding is gebaseerd op het gemene recht. De gevraagde schadevergoeding zal altijd overeenstemmen met de in werkelijkheid geleden schade.

De consument die van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet de onderneming binnen de 14 dagen contacteren bij voorkeur via email: shop@suprabazar.be of via de telefoon: +32 56 43 97 75. Dit kan ook per post: Supra Center nv tav Webshop - Oostlaan 9 - 8560 Gullegem of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping

De consument beschikt over 2 termijnen van 14 dagen:
 - Een eerste termijn van 14 dagen, die ingaat vanaf de dag na de levering, om Supra Center nv op de hoogte te brengen dat hij de overeenkomst wil herroepen.
 - Van zodra de consument gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen waarbinnen de consument de goederen naar Supra Center nv moet terugsturen. 

Bij voorkeur in de onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren en gebruiksaanwijzing . Dit kan op diverse manieren:
 - hetzij het product op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Supra Bazar (zie artikel 1);
 - hetzij het product binnen te brengen in één van de Supra Bazar-winkels naar keuze;
 - hetzij het product, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten, laten ophalen door Supra Bazar. 

Binnen de 14 dagen nadat de consument zich heeft beroepen op het herroepingsrecht zal de onderneming alle kosten, inclusief de leveringskosten, terugbetalen aan de consument op dezelfde wijze waarop de consument heeft betaald. De onderneming zal weliswaar wachten met de terugbetaling tot hij de goederen effectief heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft verzonden, afhankelijk van welk tijdstip het eerst valt.

 

Artikel 10 - Bewijs

De consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 
 
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Supra Bazar of rechthoudende derden.

 

Artikel 12 - Beperking van aansprakelijkheid
 
Supra Bazar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies.

 
 
Artikel 12.1 - Beschikbaarheid van website
 
Supra Bazar wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Supra Bazar het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

 
 
Artikel 12.2 - Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie
 
De door Supra Bazar gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Supra Bazar of de rechtmatige eigenaar van de informatie.
 
Supra Bazar benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van Supra Bazar. Alle informatie werd zorgvuldig door Supra Bazar verzameld en gecontroleerd. En vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is.
 
De aansprakelijkheid van Supra Bazar voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Supra Bazar. Daarnaast kan Supra Bazar ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

 
 
Artikel 12.3 - Links/inhoud en informatie van derden
 
De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Supra Bazar is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina's. Supra Bazar kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.

 
 
Artikel 12.4 - Regels voor het gebruik van paswoorden en verantwoording
 
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoord en moet elk misbruik vermijden van het paswoord dat hij heeft ontvangen voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord gemaakt kan worden, moet hij Supra Bazar hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 
Niettegenstaande het voorgaande kan Supra Bazar noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke paswoorden, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van intentioneel gedrag of grove nalatigheid van een Supra Bazar-werknemer of een derde partij die voor Supra Bazar werkt.
 
Daarnaast behoudt Supra Bazar zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.

 


Artikel 12.5 - Belangrijk bericht in verband met computervirussen
 
Ook al stelt Supra Bazar alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan Supra Bazar niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze downloadt.